1. Организатор

1.1. Игрите, провеждани на timeline на страницата на Saliev Dental Care  http://www.facebook.com/Salievdentalcare  се организират от „Салиев Дентал Кеър” ЕООД, наричано по-долу за краткост „Организатор”. Настоящите правила са задължителни за всички участници в игрите. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично във Фейсбук страницата на Saliev Dental Care http://www.facebook.com/Salievdentalcare.

1.2. Изпълнител на игрите e „Консултинг-Трейдинг ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. «Св. Пимен Зографски 14» ЕИК 203675784, наричано по-долу за краткост „Изпълнител”.

2. Характеристики и период за провеждане на игрите

2.1. Игрите, провеждани на timeline на страницата на Saliev Dental Care във Facebook представляват въпрос, загадка или покана за участие под формата на пост. Участниците могат да се включат чрез коментар, „харесване“ или публикуване на съдържание на страницата.

2.2. Игрите се провеждат през цялата година, като конкретните дати не са предварително зададени и ще бъдат обявявани на http://www.facebook.com/salievdentalcare.

2.3. Игрите се провеждат при условията на настоящите Правила.

3. Право на участие

3.1. Право на участие има всяко физическо лице с местонахождение в България. В случай че печелившият е на възраст до 16 години, ненавършени в деня на спечелване на наградата, тя може да бъдe получена само от законния настойник на същия. В игрите НЕ могат да участват лица, работещи за „Салиев Дентал Кеър” ЕООД и „Консултинг-Трейдинг ООД, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

3.3. Всички лица ненавършили 18 г. следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в игрите или да предоставят свои лични данни.

4. Участващи продукти

4.1. За участие в игрите не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт на Saliev Dental Care, нито заплащането на каквато и да било такса.

5. Начин за провеждане на игрите

5.1. За участие в игрите участниците следва да разполагат с активен профил в Интернет сайта www.facebook.com.

5.2. На http://www.facebook.com/SalievDentalCare периодично се публикуват постове, съдържащи въпрос, загадка или покана за участие. За да се включи, участникът следва да откликне чрез коментар, „харесване“ или публикуване на съдържание на страницата на Saliev Dental Care http://www.facebook.com/SalievDentalCare  в зависимост от конкретната игра. В случай, че отговорът на участника е правилен и отговаря на останалите условия на съответната игра, името му се включва в жребия за спечелване на награда.

5.3. Изпълнителят уведомява спечелилите участници в петдневен срок чрез отделен пост, коментар под поста-игра, в който участниците са се включили, „тагване“ на съответния участник или коментар под публикуваното от участника съдържание на http://www.facebook.com/SalievDentalCare.

5.4. За да получи наградата си, печелившият следва да изпрати своите лични данни – две имена и имейл за доставка под формата на регистрация в страницата на http://35.242.244.196/игра.

5.5. Забранени са действия от страна на участници в игрите, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на игрите си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.

6. Награди

6.1. Наградите в игрите се състоят от комбинация от продукти и рекламни материали на Организатора, която се определя индивидуално за всяка игра.

6.2. Наградите се теглят чрез жребий на случаен принцип, измежду всички участници, изпълнили правилно изискванията на конкретната игра, освен ако в условието не е посочено друго.

6.3. Печелившите участници ще бъдат обявявани на http://www.facebook.com/SalievDentalCare и се уведомяват от Изпълнителя при условията на т.5.3.

6.4. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

6.5. Наградите се получават в Дентална клиника Saliev Dental Care при условията, посочени в мейла, изпратен до печелившия.

6.6. Организаторът не поема отговорност за сгрешени или невалидни пощенски адреси за доставка на наградите.

7. Правила на игрите

7.1. Настоящите правила на игрите са на разположение на Фейсбук страницата на Saliev Dental Care  http://www.facebook.com/SalievDentalCare. Условията за провеждане  на всяка конкретна игра се обявяват на http://www.facebook.com/SalievDentalCare.

8. Правни спорове

8.1. Организаторът на игрите не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелените награди, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с игрите.

8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в игрите, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

9. Защита на личните данни

9.1. Чрез включването си в игрите участниците са съгласни с предвиденото в настоящите правила.

9.2. Участието в игрите предполага категоричното съгласие на участващите техните лични данни да бъдат запазени и обработвани от компания „Салиев Дентал Кеър” и Изпълнителя. Целите на обработването на тези данни са: определяне на спечелилите в игрите и доставяне на наградите. Организаторът и Изпълнителят гарантират, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.

9.3. Организаторът и Изпълнителят поемат задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.

10. Разни

10.1. Всеки участник в игрите, провеждани на timeline на страницата на Saliev Dental Care във Facebook се счита за уведомен и запознат с техните правила и съгласен с условията. С включването си в игрите, всеки участник приема имената му, да бъдат публикувани на Facebook страницата на Saliev Dental Care http://www.facebook.com/SalievDentalCare, с цел обявяване на печелившите в Играта.

10.2.  Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват в промоцията, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на уеб страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете. Друга причина за тези обстоятелства може да бъдат повреди или недостатъци, които да се отразят върху оборудването, приложенията и/или личните данни, принадлежащи на участниците или трети лица след записване за участие в играта. Тези обстоятелства също могат да се дължат на правни промени, които да повлияят на процедурата и изпълнението на промоцията (като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други), наградите, тяхната стойност, функционалност и на условията за присъждане и дистрибуция на наградите.

10.3.   Тази игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С участието си предоставяте информация на „Салиев Дентал Кеър” ЕООД, а не на Facebook.